Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Your Beauty Salon. Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch en of per e-mail gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Your Beauty Salon en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

2. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Your Beauty Salon persoonlijk, per e-mail of telefonisch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Your Beauty Salon 50% van honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Your Beauty Salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Your Beauty Salon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

3. Inspanningen Your Beauty Salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Your Beauty Salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

4. Betaling
Your Beauty Salon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties en/of via andere bedrijven zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant/pin te voldoen. 

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Your Beauty Salon tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Your Beauty Salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Your Beauty Salon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenkaart. Your Beauty Salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Your Beauty Salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding 
Your Beauty Salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft meegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Your Beauty Salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Your Beauty Salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Tevens is Your Beauty Salon niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling.

8. Beschadiging
diefstal Your Beauty Salon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Your Beauty Salon meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten 
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 3 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Your Beauty Salon. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Your Beauty Salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

10. Gegevens
U dient te allen tijde uw juiste persoons gegevens te vermelden aan Your Beauty Salon. E-mail, telefoon nummer en uw woon adres. Mocht deze tussentijds wijzigen, bent u persoonlijk verantwoordelijk hiervoor. Your Beauty Salon zal uw gegevens niet vermelden aan derden. Tenzij wij genoodzaakt zijn, o.a. het uit blijven van betalingen, dan zullen wij uw gegevens doorgeven aan de behandelende deurwaarders kantoor.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Your Beauty Salon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. Cadeaubonnen
Cadeaubonnen van Your Beauty Salon zijn geldig tot de termijn welke op de cadeaubon staat aangegeven.